Dr Thomas Jacksons läkarverksamhet – Jackson Care/Solidaritas Läkartjänster

Nya patienter ombedes ringa i Sverige 070-5093176 / Norge 98189351.
Telefontid tisdagar och onsdagar 10.00-11.00. Fr.o.m idag 2019-02-01  kan vi ta några nya patienter. För dem som ej bor i Kongsvingerområdet, Norra Värmland eller Stockholm arbetar vi via telefon och anonymiserad korrespondens.

*******************************************************************************

Dr Jacksons Privata Allmänläkarmottagning och  Psykiatriska Mottagning i Stockholm och Norge

Tidsbeställning – se nedan.

Allmänläkarmottagning

Vi har enklare lättakut med hembesök för infektioner som öroninflammation, halsfluss, oklar feber, bronkit, urinvägsinfektioner. Men även muskelvärk, ryggskott och seninflammationer och andra ortopedisk medicinska sjukdomar. Man kan kontakta oss om andra akuta allmänna och/eller oklara sjukdomar och symtom eller önskemål om synpunkter på medicinering eller diagnos gällande samtliga sjukdomar som existerar. Vi kan gärna ta på oss uppgiften att göra en litteratursammanställning avseende en viss sjukdom och presentera för den som så önskar. Vi tar oss betydligt mycket mer tid med patienten än på en vårdcentral.

Vår specialistmottagning omfattar enbart psykiatriska sjukdomar

VÅRDGARANTI för psykiatriska patienter

  1. Om patienten ej känner sig bättre på de medicinändringar vi gör i samråd med patienten
  2. Om patienten eller anhöriga anser att de ej erhållit goda råd och god information om sjukdomen, dess diagnos och behandling
  3. Om patienten eller anhöriga har någon annan form av missnöje så behöver inget arvode betalas. Arvodet faktureras alltid med 30 dagars förfall så patienten har gott om tid att betänka. Arvodet är normalt på 900 kr/tim.

VÅRDGARANTI OCH ARBETSMETODIK:

Vi har denna vårdgaranti eftersom vi till skillnad från landsting har en strikt evidensbaserad behandlingsmetodik som baseras på minutiös diagnostik utifrån världens mest kända läroböcker i psykiatri och internationella klassifikationsmanualer som ICD-10 och DSM-4.

Landstingspsykiatriker sätter diagnos utifrån team-diskussioner där teamets åsikter och kunskap är vägledande för diagnos – alltså icke läroböcker.  Många kanske blir förvånade över att det fungerar så men faktum är att ”det heliga teamet” och dess stundom kunskaps-och kravlösa konferenser alltför ofta resulterar i mindre eller tydliga till allvarliga feldiagnoser.

Teamet anser vara sig självt nog och teamledaren, ofta en sjuksköterska eller kurator, är nöjd med sitt arbete om någon i teamet oavsett om det är en mentalskötare, kurator, psykolog eller psykiater föreslår en diagnos och resten av teamet sitter tysta. Då blir det en diagnos som, vågar vi påstå i 99 fall av 100, ej dubbelkontrolleras eller avstäms med läroböcker eller finstilt text i diagnosmanualerna ICD-10 eller DSM-4.

Teamet anser sig nämligen ej behöva göra detta utan anser att ”har en sak diskuterats i teamet så har vi gjort vårt jobb och vi måste ju lita på våra medarbetare- de har ju gått sina kurser”. Just denna arbetsmetodik som finns inom landstingspsykiatrin orsakar en mängd feldiagnoser, självmord och felmedicineringar.   Jackson Care/Solidaritas Legetjenester arbetar med noggrann avstämning och kontroll, icke med teamet utan med läroböcker vilket vi menar förbättrar vårdkvaliteten så pass märkbart att vi kan ge vårdgaranti.  Det första vi gör med en ny patient som tidigare behandlats hos landsting är att vi noggrant kontrollerar diagnosen.

EVIDENSBASERAD ARBETSMETODIK:

Evidensbaserad psykiatrisk behandling. Ett annat ord för evidensbaserad är kunskapsbaserad. Dagens psykiatri är ofta teambaserad alltså diagnos och behandling bestäms av ett psykiatriskt team där man förutsätter att alla teammedlemmar kan sin sak. Vid evidensbaserad psykiatrisk behandling utgår vi från vad läroböcker säger om diagnos och behandling – inte vad teamet säger.

Bor Du i norra Värmland, Arvika eller Charlottenberg kan Du enkelt besöka vår norska mottagning Solidaritas Legetjenester i Skotterud endast 5 km från svenska gränsen.

Stockholmsmottagning: Vi erbjuder traditionell psykiatrisk behandling utifrån mångårig klinisk erfarenhet av noggrann diagnostik och god kännedom om psykiatriska läkemedel.  För många tillstånd förordar vi samtalsterapi. Mediciner skall endast användas om de är nödvändiga.

Vi behandlar:    Stress- och ångestsjukdomar.  Depressioner, tvångstankar, sömnsvårigheter, tinnitus. Vi diskuterar alla typer av psykiatriska sjukdomstillstånd och bedömer från fall till fall om vi har resurser att hjälpa.

För dem som är intresserade av ökad självkännedom erbjuder vi jungianskt orienterad psykoanalys.

Notera:   Vi arbetar enbart kurativt och palliativt/lindrande – alltså vi diagnostiserar, medicinerar och ger psykoterapi. Detta innebär att vi ej utfärdar sjukintyg, ej heller intyg för förtidspension eller andra typer av ersättningsgrundande intyg. Däremot hjälper vi gärna till vid skadeståndsprocesser för felbehandlingar – se nedan.

Second Opinion och juridisk hjälp vid skadeståndsprocesser

Vid second opinion kostnad enligt normal taxa se nedan. Vid juridiska processer och felbehandlingar arvode enligt amerikansk praxis alltså – ingen vinst – inget arvode. Vid vinst är vårt arvode en tredjedel av utdömt skadeståndsbelopp.

Second opinion innebär att man låter en granskande vårdgivare utifrån läkaretiska regler uttala sig huruvida han är enig med annan vårdgivares diagnossättning och behandling.

Kristen Själavårdsverksamhet

Då vi som arbetar vid mottagningen har protestantisk respektive katolsk tro erbjuder vi kristen själavårdsverksamhet för den friska nutidsmänniskan som önskar reflektera över sin tro och sitt liv.

Själavårdsverksamheten bedrivs gratis men vi mottar då gärna gåva till Dr Jacksons Barnefond i Norge som arbetar med verksamhet mot så kallat medicinska barnövergrepp där barn utnyttjas i medicinska sammanhang som vid Munchausen- eller s.k. MAL-BP – övergrepp.

Dessa frivilliga donationer betalas till:

Dr Jacksons Barnefonds konto i Norge hos Sparebank 1 Östlandet:

IBAN nummer:   NO7118225318286

BIC/SWIFT kod:    SHEDNO22

Ange då vänligen namn, alla donationer från 10 kronor och uppåt är välkomna. Blir det mindre kostar bokföringen mer än vad vi får in på donationen.

Tidsbeställning och arvode

Arvode 900 SEK för konsultation upp till en timme. För medicineringskontroll och annan form av stödsamtal 200 kronor för varje telefonsamtal upp till 15 minuter.

Personlig tidsbeställning tisdagar/onsdagar 10.00-11.00

Telefon 070-5093176

Övriga tider sänd sms så ringer vi tillbaka.

Du kan också beställa tid genom att sända email till vår sekreterare Gustaf Näsström på email:   impo@live.se    Vänligen undvik personliga detaljer om Din sjukdom, skriv endast Ditt namn och att du önskar kontakt så kontaktar vi Dig.

 

*******************************************************

Information om förhandlingar  Jackson Care/Solidaritas Läkartjänster och Vonns Vårdcentrals konkursförvaltare

1. Den skriftliga och muntliga dialog som förs med konkursförvaltaren är på sonderingsstadiet.

2. Det är tre erfarna specialistläkare vidtalade. Personer som undertecknad huvudförhandlare Dr Thomas GA Jackson känner väl.

3. Om vi tar över driften kommer vi att arbeta utifrån ett profilerat evidensbaserat arbetssätt med en definierad värdegrund som skiljer sig från Region Västernorrlands odefinierade värdegrund.   Region Västernorrlands HR-avdelning har uppgivit att de har inget samlat värdegrundsdokument utan cheferna har mandat att ”anse som de önskar”.  Jackson Care/Solidaritas Läkarjänster kommer att ägas av Evidence Based Medicine LTD i England etablerat 2007 alternativt ett välskött svenskt läkarföretag, etablerat år 1999 med en uthyrd obelånad fastighet som ekonomisk säkerhet med en värdegrund som utgår från väl definierade läkaretiska regler och kristen normativ etik vilket innebär:

a. Lönsamhet underordnas vårdkvalitet.

b. Svårt sjuka ägnas mer uppmärksamhet än vardagskrämpor. Vardagskrämpor av infektiös karaktär som urinvägsinfektioner, halsfluss, lunginflammationer o.dyl. kommer alltid att högprioriteras.

c. Hembesök då detta anses rimligt till alla över 10 års ålder som har över 39 graders feber är en självklarhet, samt för alla vuxna som, prioritet på över 65 år, upplever det plågsamt ta sig till vårdcentral.

d. Varje arbetsdag startas med läkarledd utbildning 8.15-8.30. Här diskuteras i läkar-sköterskegruppen även de patienter med svårare oklar problematik som vi inte lyckas bota eller lindra och internremitteras till den timme i veckan som är avsedd för diskussion om svårdiagnosticerade patienter. Att arbeta evidensbaserat innebär livslångt lärande.

e. Samtliga sjukskrivningar längre än två veckor sköts av läkare och annan vårdpersonal som möter patienten tillsammans.

f. Vid sjukdomstillstånd där diagnosen förblir oklar trots upprepade besök träffar patienten två erfarna specialistläkare samtidigt för att diskutera med dessa i genensamt möte inför eventuell remiss.

g. Vi har enbart läkarchefer.

h. Alla människor oavsett etnicitet, religion eller bakgrund är givetvis välkomna men vi accepterar inga som har tolkbehov då detta medför så pass stor arbetsbelasting, logistiksvårigheter och stress på grund av presumtiva missförstånd så detta omöjliggör att ge den goda service till mer utsatta grupper som t.ex. hembesök hos sjuka och äldre som vi planerar ge. Notera dock att många enklare åkommer som infektioner, förskylningar, sårskador mm behövs ingen tolk utan det räcker med att se på patienten för att förstå vad som är fel.