Första samtal/kontakt är arvodesfritt.

Felbehandlad av sjukvården?

Vi hjälper Dig som är missnöjd med svensk eller norsk hälso-och sjukvård. Vi ger i första hand ej hälso-eller sjukvård utan ser Dig som klient, ej patient. Vi samtalar med Dig om vad Du eller någon närstående upplevt inom samhällets sjukvårdssektor och bedömer om det är en felbehandling av den arten att Du bör klaga till patientombudsman, IVO eller driva skadeståndskrav vid domstol.

Dock, om Du önskar medicinsk behandling så bedriver vi vid sidan om huvudverksamheten traditionell psykiatrisk behandling alltså psykoterapeutisk och psykofarmakologisk behandling. Vi är ytterst noga med korrekt bruk av lämpliga läkemedel. Vi har ett bra nätverk av erfarna och kunniga specialister inom kroppssjukvård som vet vad felaktig diagnos och felaktig behandling kan innebära.

Du kan nå oss på vårt norska telefonnummer 004792277296 (0047 är landsnummer för Norge).

Kontakt helst via personligt telefonsamtal vardagar 10.00 – 14.00

Men Du kan också sända SMS valfri tidpunkt så svarar vi när vi bedömer vi får lämpligt tillfälle.

NOTERA: I vår verksamhet som är av konfidentiell natur arbetar vi i utgångspunkten enbart med telefonsamtal och frimärkspost enligt gammal modell. SMS företrädesvis enbart vid första kontakt. Vi kan naturligtvis överenskomma om andra kommunikationsrutiner som email eller annat om det gagnar saken. Vid behov personliga möten.

METOD FÖR BÄTTRE DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

Upphovsmannen till denna verksamhet Thomas GA Jackson betonar ”Encyklopedisk Medicin” och ”Encyklopedisk Psykiatri. Encyklopedisk metod är en metod som är en sammanvägning av det bästa från evidensbaserad medicin och den klassiska hållningen vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har även övervägt att kalla metoden ”Förnuftsbaserad Medicin” respektive ”Förnuftsbaserad Psykiatri”. Speciellt när det gäller psykiatri kräver metoden betydande arbetsinsatser av dem som använder den och passar ej till traditionellt arbete i ett psykiatriskt team där tidsbrist, stress, politiserande och ibland okunskap ofta gör att vårdkvaliteten blir lidande . Vi berättar om metoden vid intresse. Beställ gärna en föreläsning.

FÖRELÄSNINGAR INOM PSYKIATRI

Patientföreningar, intresserade professionella psykiaterföreningar, psykologföreningar och vårdpersonal inom psykiatri är välkomna att beställa föreläsningar om teman som hälso-och sjukvårdsetik, skadeståndsprocesser vid domstol för felaktig vård, grundläggande principer för korrekt diagnostik och därtill kopplad korrekt psykofarmakologisk behandling. Vi diskuterar då också vad som sker när patienten får fel diagnos och fel läkemedel vilket tragiskt nog sker alldeles för ofta och ansvarig psykiater saknar ofta kunskap för att förstå varför patienten blir psykotisk, tar sitt liv eller mår allmänt dåligt. Psykiaterutbildningen idag består av 5 års tjänstgöring utan kunskapsprov.

Ingen önskar diskutera ovanstående ty samtliga som är involverade inom psykiatri allt ifrån politiker, Socialstyrelse, verksamhetschefer, läkare, psykologer och sjuksköterskor bär ansvar för den kunskapsbrist som råder inom svensk psykiatri.

Specialistutbildningen för psykiatriker bör genomgå en betydande kvalitetshöjning. Beställ gärna en föreläsning om svensk psykiatri och hur den skiljer sig från norsk och engelsk Vi har tydliga och konkreta förslag hur vi tillsammans kan avsevärt förbättra kvaliteten på svensk psykiatri. Det handlar i huvudsak om ökade läs-och kunskapskrav med årliga skriftliga examina och något så basalt som optimalt schemalagd arbetsvecka med obligatoriska moment för revalidering av diagnostik och medicinering. Är Du själv psykiater och enig i vad som sägs kontakta oss för att samtala om att bilda en ny professionell psykiatrisk förening i Sverige/Norge/Skandinavien. Kanske bör den heta Skandinavisk Psykiatrisk Förening.

SKADESTÅNDSPROCESSER

Är Du utsatt för eller har Du blivit utsatt för felaktig behandling eller bara vill diskutera huruvida Du blivit felbehandlad så kontakta oss för ett första kostnadsfritt samtal!

Vi driver rättsprocesser i egenskap av målsägarbiträde och berättar gärna för Dig om den juridiska hjälp Du är berättigad till om Du har skadeståndskrav på grund av felbehandling. Offenligt anställda läkares felbehandlingar kan kompenseras enligt Patientskadelagen – PSL. PSL omfattar personskada av både kroppslig och psykisk natur.

Privatläkare har ofta ansvarsförsäkringar som täcker höga belopp.