JACKSON CARE / JUMEK – juridik-medicin-etik AB u.b.

För kurser i simuleringsdiagnostik kan Ni kontakta oss, vänligen sänd sms om vi ej svarar muntligt, alla vardagar mellan 09.00-17.00 på 0046705093176 (Sverige) eller 004798189351 (Norge).

Till allmänhet, kunder och klienter

Från och med 1 oktober 2021 och tills vidare åtar vi oss inga enskilda fall utan vi bedriver enbart föreläsningar och utbildning inom simuleringsdiagnostik inkluderande tvångssimuleringsdiagnostik som internationellt kallas malingering by proxy diagnostik.

Texten nedanför tar upp vår tidigare allomfattande verksamhet och får ligga kvar tills vidare.

Notera att vi är ett privat företag som arbetar strikt kunskapsbaserat till skillnad från regional/kommunal sjukvård som arbetar teambaserat. Detta innebär i korthet att vi mer refererar till läroböcker/vetenskapliga artiklar än vad ett traditionellt vårdteam gör. Detta medför en förbättring av vårdkvaliteten, säkrare diagnostik och därmed en generellt sett bättre behandling.

Första samtal/kontakt är arvodesfritt.

Om klienten önskar gå vidare är arvodet 3000 SEK/tim + moms. All dokumentation skall sändas avidentifierat med kod för identitet som klienten får av oss.

Felbehandlad av sjukvården?

Vi hjälper Dig som är missnöjd med svensk eller norsk hälso-och sjukvård. Vi ger ej hälso-eller sjukvård utan ser Dig som klient, ej patient. Vi samtalar med Dig om vad Du eller någon närstående upplevt inom samhällets sjukvårdssektor och bedömer om det är en felbehandling av den arten att Du bör klaga till patientombudsman, IVO eller driva skadeståndskrav vid domstol. Dessutom bedömer vi, om Du så önskar, Dina klagomål mot Försäkringskassa om Du blivit nekad sjukpenning eller förtidspension. Notera att vi hjälper inga simulanter eller aggravanter med ”hitta-på-sjukdomar” utan endast de som på grund av en reell sjukdom på felaktigt sätt blivit nekad skälig ersättning. Alla som vill diskutera sin sjukdom eller sina symtom är dock välkomna även om symtomen är minimala. Åtar vi oss ett uppdrag är vi minst två specialistläkare som bedömer Ditt ärende.

Dock, om Du önskar medicinsk vård hjälper vi Dig att träffa specialistläkare med rätt kompetens. Vi har ett bra nätverk av erfarna och kunniga specialister som vet vad felaktig diagnos och felaktig behandling kan innebära.

Du kan nå oss på våra svenska och norska telefonnummer.

Kontakt helst via personligt telefonsamtal tisdagar 11.00-12.00

till 0046705093176 (Sverige) eller 004798189351 (Norge).

Men Du kan också sända SMS valfri tidpunkt så svarar vi när vi bedömer vi får lämpligt tillfälle.

NOTERA: I vår verksamhet som är av konfidentiell natur arbetar vi i utgångspunkten enbart med telefonsamtal och frimärkspost enligt gammal modell. SMS företrädesvis enbart vid första kontakt. Vi kan naturligtvis överenskomma om andra kommunikationsrutiner som email eller annat om det gagnar saken. Vid behov personliga möten.

METOD FÖR BÄTTRE DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

Director vid företagen Thomas GA Jackson har i alla år betonat ”Encyklopedisk Medicin” och ”Encyklopedisk Psykiatri. Encyklopedisk metod är en metod som är en sammanvägning av det bästa från evidensbaserad medicin och den klassiska hållningen vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi har även övervägt att kalla metoden ”Förnuftsbaserad Medicin” respektive ”Förnuftsbaserad Psykiatri”. Speciellt när det gäller psykiatri kräver metoden betydande arbetsinsatser av dem som använder den och passar ej till traditionellt arbete i ett psykiatriskt team där tidsbrist, stress, politiserande och ibland okunskap ofta gör att vårdkvaliteten blir lidande . Vi berättar om metoden vid intresse. Beställ gärna en föreläsning.

I Sverige är Dr Jackson känd som den läkare som under 15 års tid stod upp mot de medicinska övergreppen på barn i en s.k. MAL-BP situation – apatiska/resignerade flyktingbarn i Sverige. Dr Jackson påpekade felaktigheter avseende diagnostik och behandling och stod på sig trots ett massivt förtal från massmedia och ett trögtänkt psykiatriskt etablissemang (Se gärna Dr Jacksons bok ”Copycatbarnen”). Idag har tidningen Expressen, Magasinet Filter (år 2020 respektive 2019) samt Karolinska Institutet påpekat att s.k. Malingering by Proxy förklarar apatin som flyktingbarnen uppvisar. Alltså sammalunda som Dr Jackson påpekade nämligen att barnen måste skyddas från vuxna som fabricerar sjukdom hos barnen. Dr Jackson har massiv erfarenhet av svensk och norsk hälso-och sjukvård och internationell klinisk psykiatri (Sverige, Storbritannien och Norge), har suttit som sakkunnig läkare i 100-tals rättsprocesser avseende felaktig kroppssjukvård och psykiatrisk vård i tre olika länder. Dr Jackson har i tillägg till sin massiva medicinska kunskap och erfarenhet godkänd utbildning vid juridisk fakultet vid Stockholms universitet. Dessutom har han mot bakgrund av sitt intresse för moral och etik kompletterat med två års teologisk utbildning vid Uppsala Universitet.

FÖRELÄSNINGAR INOM PSYKIATRI

Patientföreningar, intresserade professionella psykiaterföreningar, psykologföreningar och vårdpersonal inom psykiatri är välkomna att beställa föreläsningar om teman som hälso-och sjukvårdsetik, skadeståndsprocesser vid domstol för felaktig vård, grundläggande principer för korrekt diagnostik och därtill kopplad korrekt psykofarmakologisk behandling. Vi diskuterar då också vad som sker när patienten får fel diagnos och fel läkemedel vilket tragiskt nog sker alldeles för ofta och ansvarig psykiater saknar ofta kunskap för att förstå varför patienten blir psykotisk, tar sitt liv eller mår allmänt dåligt. Psykiaterutbildningen idag består av 5 års tjänstgöring utan kunskapsprov. Psykiatriker öppnar alltför sällan om ens någonsin en lärobok i psykiatri än mindre köper genomsnittspsykiatern en lärobok. Majoriteten, enligt Dr Jackons bedömning, klarar av att på ytan sköta en psykiatertjänst genom att upprepa det som tidigare läkare skrivit i journalen, diskutera med team-medlemmar som saknar avancerad psykiatrisk utbildning, samt att när åren går lära sig rutiner tillfredsställande så att de till slut tack vare sina anställningsår kan sitta som chefer.

Ingen önskar diskutera ovanstående ty samtliga som är involverade inom psykiatri allt ifrån politiker, Socialstyrelse, verksamhetschefer, läkare, psykologer och sjuksköterskor bär ansvar för den kunskapsmisär som råder inom svensk psykiatri. Förhållandet illustreras väl i apatiska barn tragedin där kunskapslöshet och ansvarslöshet gick hand i hand.

Specialistutbildningen för psykiatriker måste genomgå en betydande kvalitetshöjning. Beställ gärna en föreläsning om misär och kunskapslöshet inom svensk psykiatri! Vi har tydliga och konkreta förslag hur vi tillsammans kan avsevärt förbättra kvaliteten på svensk psykiatri. Det handlar i huvudsak om ökade läs-och kunskapskrav med årliga skriftliga examina och något så basalt som optimalt schemalagd arbetsvecka med obligatoriska moment för revalidering av diagnostik och medicinering. Är Du själv psykiater och enig i vad som sägs kontakta oss för att samtala om att bilda en ny professionell psykiatrisk förening i Sverige/Norge/Skandinavien. Kanske bör den heta Skandinavisk Psykiatrisk Förening.

SKADESTÅNDSPROCESSER

Är Du utsatt för eller har Du blivit utsatt för felaktig behandling eller bara vill diskutera huruvida Du blivit felbehandlad så kontakta oss för ett första kostnadsfritt samtal!

Vi driver rättsprocesser i egenskap av målsägarbiträde och berättar gärna för Dig om den juridiska hjälp Du är berättigad till om Du har skadeståndskrav på grund av felbehandling. Offenligt anställda läkares felbehandlingar kan kompenseras enligt Patientskadelagen – PSL. PSL omfattar personskada av både kroppslig och psykisk natur. Och privatläkare har ofta ansvarsförsäkringar som täcker höga belopp.

KONSULTUPPDRAG

Vi, alltså jag med medarbetare hjälper försäkringskassa och kommuner att kvalitetskontrollera personlig assistans diagnoser och använder evidensbaserade metoder och internationella riktlinjer för att bedöma eventuellt symtomfusk.

Intervjuer med Dr Thomas GA Jackson

TV-Intervju publicerad 2019-09-28 Om hur svenska journalister tvingade mig provocera fram en rättsprocess mot Jan Helin/Aftonbladet för att få internationella bevis offentligt dokumenterade vid Stockholms Tingsrätt i mål B 15812-16. Ur rättshandlingarna framgår det tydliga internationella stöd jag har från amerikanska och engelska experter på medicinska barnövergrepp samt från etiska kommittéer i Storbritannien och Norge. Allt detta har tystats ned av svensk journalistkår som via ”FAKE NEWS” är ansvariga för att stimulera till övergrepp på 1000-tals flyktingbarn.
Detta är intervju som jag gett i Nya Tider intervjuar mig år 2014 och jag förklarar att första gången övergreppet MAL-BP förkortning för Malingering by Proxy formulerades som diagnos var år 1996 av forskare vid YALE-universitetet och att svenska barnläkare och övrig läkarkår ej hade uppmärksammat denna nya diagnostik vilket förklarar varför den s.k. apatiska barn epidemin pågått så många år i Sverige. Den nya diagnostiken benämnes alltså Malingering by Proxy -förkortas MAL-BP – och är egentligen ingen sjukdomsdiagnos utan en diagnos för situationen de apatiska barnen befinner sig i. Sjukdomssymtomen beror helt och hållet på vilka symtom vuxna tvingar på barnen. I Sverige påförde vuxna alla apatiska barn samma symtom ty de såg att dessa symtom gav PUT – permanent uppehållstillstånd.

Dr Jacksons Barnefond

Vi mottar gärna gåva till Dr Jacksons Barnefond i Norge som arbetar med verksamhet mot så kallat medicinska barnövergrepp där barn utnyttjas/skadas i medicinska sammanhang som vid Munchausen by Proxy -eller MAL-BP övergrepp där vårdnadshavarna meddelst falsk information lurar läkare och vårdpersonal att felbehandla barn i uppsåt att erhålla ekonomisk eller annan vinning.

Donationer mottages gärna till:

Dr Jacksons Barnefonds konto i Norge hos Sparebank 1 Östlandet:

IBAN nummer:   NO7118225318286

BIC/SWIFT kod:    SHEDNO22

Ange då vänligen namn, alla donationer från 10 kronor och uppåt är välkomna. Blir det mindre kostar bokföringen mer än vad vi får in på donationen.