Startsida till 9 augusti 2020

Jag har tjänstledigt fram till 2020-08-31 vilket innebär jag tar inga nya patient/klient – ärenden. Föreläsningar ges på begäran.

Director för EVIDENCE BASED MEDICINE LTD Dr Thomas GA Jackson är registrerad läkare i Storbritannien, Norge och Sverige. Medlem i British Medical Association.

”All lojalitet med patienten. Ingen med kollegor”.

Ovan slogan har vi diskuterat med rådgivare för företagsutveckling vid HSBC i Storbritannien – HSBC är en av världens största banker. De bedömde den är ypperlig ty den har en tydlig ”Competetive edge” – alltså konkurrensfördel. Och ja, vi blir sannolikt det första företaget i världen som samlar läkare under dylik paroll. En av de tyngsta profilerna inom svenska läkarkåren har redan uttryckt ogillande ”var är lojaliteten med kollegorna”- ungefär. För honom är lojalitet med kollegorna minst lika viktigt som patienten. Glöm honom – vi är kollegiala med kollegor och undervisar dem gärna men lojaliteten ligger hos patienten/klienten

”In the abscence of science, opinions prevail”

from A Guide to TREATMENTS THAT WORK, Oxford University Press 2002.

Thomas GA Jackson har gjort en enastående karriär som kvalitetsförbättrare inom psykiatri i tre olika länder. Han har fått tack från Socialstyrelsen i Sverige, Commission for Health Care Improvement i Storbritannien och Statens Helsedirektorat i Norge. Framför allt är han känd för i Sverige som den läkare som stod upp mot de medicinska övergreppen på barn i en s.k. MAL-BP situation – apatiska/resignerade flyktingbarn i Sverige.

Second Opinion / Ny Medicinsk Bedömning

Notera att våra höga arvoden kan alltid diskuteras och innan vi går in i en process kan vi ge preliminära bedömningar för så lågt arvode som 900 SEK/timme. Notera även att vi arbetar med garanti. Är klienten missnöjd så fakturerar vi 10% av tänkt belopp. Och tro mig – är klienten helt missnöjd så river vi fakturan – alltså arvodesfritt jobb.

Vi har första året haft 5 längre processer med mycket nöjda klienter.

För att kunna bygga upp verksamheten och engagera andra erfarna specialistläkare/jurister så är våra timarvoden höga och beror på tre förhållanden:

1. Om vi åtar oss ett uppdrag garanterar vi att uppdragsgivaren får en bedömning som håller yppersta internationella klass.

2. Det som debiteras är även vår omutlighet alltså att vi ej tvekar att positionera oss i totalt motsatsförhållande till våra kollegor om så krävs. På toppnivå inom läkarskrået existerar mycken vänskapskorruption. Därför försöker vi i kontroversiella ärenden där våra utlåtanden eller rekommendationer bryter mot grupptänkande hos läkare i möjligaste mån komplettera med utlåtande av specialistläkarkollegor som är med i annat lands läkarförbund än det land vari uppdraget utföres.

3. Till skillnad från advokatbyråer som lägger ned mycket processtid så går en second opinion/ny medicinsk bedömning betydligt snabbare och tar sällan mer än högst 20 timmar. Antal timmar överenskommes om i förväg och alla avtal, muntliga och skriftliga individualiseras.

Dr Jackson bedriver i Sverige verksamhet på tre områden.

  1. Sedvanlig patientbehandling med klinisk psykoterapi, diagnostik och läkemedelsbehandling. Nytt från 2019-11-01 är att vi tar gärna patienter med alkohol eller läkemedelsberoende dock ej patienter med önskemål om sjukskrivning eller körkortsintyg.
  2. Second Opinion/Ny medicinsk bedömning är en verksamhet där patienten är i en klientroll, alltså ej i behandlingsroll, vilket innebär att arvodet kan bli momsbelagt om vi själva driver processen vid domstol. Second Opinion är en unik verksamhet där vi samordnar erfarna specialistläkarkollegor från Storbritannien, Norge och Sverige för att ge medicinskt kunskapsstöd åt patienter eller besvikna anhöriga till patienter som erhållit felaktig/suboptimal diagnos eller felaktig/suboptimal behandling.
  3. KONFLIKTER PÅ ARBETSPLATSEN? När det gäller arbetsplatskonflikter så har vi sett det mesta. Dels har vi arbetat inom företagshälsovård fyra år vid stora organisationer som SVT/SR-koncernen och dels vid Landsting och Kommuner. Vi vet väl hur produktionssänkande och hur stressande olösta konflikter på arbetsplatsen kan vara. Se längre ned under intervjuerna för ytterligare information.
I intervjun ovan oktober 2019 ”Om SVT:s skuld till de apatiska barnen” intervjuas jag om den sanslösa desinformation som SVT – Sveriges Television har publicerat om de s.k. apatiska barnen. SVT litade fullt ut till en genuint och okunnig pajas vid namn Gellert Tamas som sa han ”förstått att alla tankar om diagnosen Malingering by Proxy är högerextremism”. SVT har sedan år 2006 vilselett hela svenska folket och fortsätter år 2019 att vilseleda. Den mediala skandalen kan vara av den digniteten och karaktären att den kan komma att räknas som unik inom journalistikens historia. Diagnosen MAL-BP har ännu ej denna dag 8 november 2019 ens diskuterats en enda gång av SVT. Orsaken torde vara att när detta görs kommer svensk allmännhet förstå hur bedragna de blivit av SVT och SVT-ledningen tvingas avgå.
TV-Intervju nr 3 publicerad 2019-09-28 Om hur svenska journalister tvingade mig provocera fram en rättsprocess mot Jan Helin/Aftonbladet för att få internationella bevis offentligt dokumenterade vid Stockholms Tingsrätt i mål B 15812-16. Ur rättshandlingarna framgår det enorma internationella stöd jag har från amerikanska och engelska superexperter på medicinska barnövergrepp, etiska kommittéer i Storbritannien och Norge. Allt detta har tystats ned av svensk journalistkår som är ansvariga för övergreppen på 1000-tals flyktingbarn.
Detta är intervju nr 1 som jag gett i TV. Nya Tider intervjuar mig år 2014 och jag förklarar att första gången övergreppet MAL-BP förkortning för Malingering by Proxy formulerades som diagnos var år 1996 av forskare vid YALE-universitetet och att svenska barnläkare och övrig läkarkår ej hade uppmärksammat denna nya diagnostik vilket förklarar varför den s.k. apatiska barn epidemin pågått så många år i Sverige. Den nya diagnostiken benämnes alltså Malingering by Proxy -förkortas MAL-BP – och är egentligen ingen sjukdomsdiagnos utan en diagnos för situationen de apatiska barnen befinner sig i. Sjukdomssymtomen beror helt och hållet på vilka symtom vuxna tvingar på barnen. I Sverige påförde vuxna alla apatiska barn samma symtom ty de såg att dessa symtom gav PUT – permanent uppehållstillstånd.
Detta är intervju nr 2 i november 2017. Jag diskuterar under en timmes tid om de apatiska barnen och deras fruktansvärda situation. Mikael Willgert intervjuar mig i Swebbtv.
Om A$AP Rockys situation i Sverige juli 2019. Intervju med professor Thomas Jackson MD, PhD Director vid European College of Psychiatry, Leeds, United Kingdom

Följande konsultationer bedrives  utifrån vårt engelska företag Evidence Based Medicine LTD Leeds, UK (etablerat år 2007) som  specialist på följande:

  1. Sedvanlig psykiatrisk behandling.
  2. Second Opinion och juridiska skadeståndsprocesser. Vi hjälper klienter och anhöriga att utifrån evidensbaserad vetenskaplig medicinsk kunskap bedöma, kritisera och korrigera felaktiga diagnoser samt utfärda utförlig beskrivning på korrekt diagnos om vi konstaterar att tidigare diagnos varit felaktig. Likaledes kan vi bedöma om lämpligt läkemedel använts och huruvida biverkningar av läkemedlet orsakat försämrad livskvalitet. Vi kan driva ärenden rörande dessa sakförhållanden hos patientombudsman, patientskadenämnd, läkemedelsförsäkringen eller vid domstol. Allmänheten är välkommen för ”second opinion” där vi kontrollerar om diagnos och läkemedelsbehandling från vårdgivare är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet enligt s.k. evidensbaserade principer. Notera att självklart finns likartad kunskapsmassa, som vi har, hos mycket väl belästa och kliniskt erfarna specialistläkare. Det som ger Dr Jacksons företagsgrupp en unik konkurrensfördel att den vågar TA STRIDEN mot kollegor.  Och gör detta utifrån klassisk läkaretisk, hög moralisk och gedigen juridisk grund. Den kollegiala tystnaden inom läkarkåren ”skydda din kollega” vid uppenbara feldiagnoser och felaktig läkemedelsanvändning är problematisk och förhindrar behandlingsmässiga framsteg. Second opinion innebär alltså att man låter en granskande vårdgivare utifrån internationella läkaretiska koncensusregler uttala sig huruvida han är enig i att annan vårdgivares diagnossättning och behandling, i tillfredsställande grad, utförts enligt medicinskt evidensbaserade kunskap. Second opinion tar allt från 1 till 40 timmar.

Notera vänligen att Second Opinion innebär enbart rekommendationer till behandlande vårdgivare som ej har skyldighet att följa rekommendationerna.

Evidensbaserade principer innebär kortfattat bästa möjliga kunskap tillgänglig i internationella textböcker och gängse vetenskapliga tidskrifter

JURIDISK HJÄLP VID PATIENTSKADESTÅNDSMÅL

Vid juridiska processer där vi tar ett helhetsansvar alltså allt från medicinsk bedömning till själva genomförandet av domstolsprocess från stämning till domslut avseende felbehandlingar debiterar vi arvode enligt amerikansk praxis alltså – ingen vinst – inget arvode. Vid vinst är vårt arvode hälften av utdömt skadeståndsbelopp. Vid dessa fall skriver vi ett noggrant avtal med klienten. Normalt sett handlar detta om engagemang från vår sida som överskrider 40 timmars arbete.

TIDSBESTÄLLNING OCH ARVODE

1.Psykiatrisk individualbehandling 3000 SEK/timme utan moms.

2. Second Opinion. En normal second opinion som innebär journalgenomgång, samtal med anhörig, patientbedömning och skriftligt utlåtande har en kostnadsnivå på 50.000 SEK +/- 10.000 SEK beroende på resor.   En preliminär second opinion där vi har ett enstaka möte med patienten (och anhöriga om så önskas) med journalgenomgång vid ett tillfälle med enbart muntliga kommentarer utan skriftligt utlåtande är kostnaden mellan 7000-10.000 SEK. Vid timdebitering 3000 SEK. Moms kan tillkomma under vissa omständigheter.

3. Arbetsplatskonflikter. Arvode tillpassas problematikens karaktär. Vid timdebitering 3000 SEK + moms. Arvoden faktureras från Psychology and Commercial Design LTD, Leeds, Storbritannien som är ett företag utvcklat för analys av mänskligt beteende i vinstdrivande företag

Dr Jacksons Barnefond

Vi mottar gärna gåva till Dr Jacksons Barnefond i Norge som arbetar med verksamhet mot så kallat medicinska barnövergrepp där barn utnyttjas i medicinska sammanhang som vid Munchausen by Proxy -eller MAL-BP övergrepp där vårdnadshavarna meddelst falsk information lurar läkare och vårdpersonal att felbehandla barn i uppsåt att erhålla ekonomisk eller annan vinning.

Frivilliga donationer betalas till:

Dr Jacksons Barnefonds konto i Norge hos Sparebank 1 Östlandet:

IBAN nummer:   NO7118225318286

BIC/SWIFT kod:    SHEDNO22

Ange då vänligen namn, alla donationer från 10 kronor och uppåt är välkomna. Blir det mindre kostar bokföringen mer än vad vi får in på donationen.

KONTAKT

Kontakt erhålles endast via sms till 0046705093176 alternativt 004798189351 eller email thomas.a.jackson@hotmail.com   Om ingen kontakt erhålles inom en vecka via email, mail kan av misstag hamna i den s.k. skräpkorgen, ring eller sänd sms för att säkerställa att kontakt erhålles. Traditionella brev kan sändas till vår postadress: Dr Jackson, postboks 148, 2241 Magnor, NORGE. Av administrativa/logistiska skäl kan ibland vår postboks tömmas så sällan som en gång per månad. Men får vi post dit så besvarar vi alltid den.