Allmänt om patientskador

Nedan ger jag en formell, lättfattlig och översiktlig bakgrund till hur Du som patient kan få ersättning eller driva domstolsprocess om Du blivit felbehandlad i Sverige.Vill Du ha råd eller konsultation kontakta Dr Jackson på hans telefontid. För information hur Du når Dr Jackson vänligen se startsidan.

Allmänt om patientskador

Ur internationellt perspektiv tillhör skador som drabbar patienten vid medicinsk behandling de mest diskuterade områdena inom skadeståndsrätten.  I USA förs ofta talan i domstolar mot läkare.  I Europa är denna typ av processer tilltagande.

Culpa – oaktsamhet eller vårdslöshet

Vid patientskador är det ofta mer komplicerat än t.ex. vid stöld eller trafikbrott att påvisa om någon skadeståndsgrundande omständighet föreligger eller ej. På juridiskt språk formuleras att s.k. culpabedömning är svår att göra. Med ”culpa” avses oaktsamhet eller vårdslöshet och i medicinska skadeståndsprocesser handlar det oftast om läkaren på något sätt uppvisat oaktsamhet eller vårdslöshet i sin behandling av patienten.  Hemsidan ”Allt om juridik” formulerar ”Den som orsakar en skada genom att vara oaktsam eller vårdslös ska enligt skadeståndslagen ersätta skadan”.

Ursäktliga och förståeliga misstag i förhållande till verklig oaktsamhet och risken vid underlåtenhet att handla bör avvägas

I läkar-patient relationen är det ofta svårt att dra gränsen mellan ursäktliga och, i förhållande till en akut komplicerad nödsituation, förståeliga misstag och verklig oaktsamhet där för patienten allvarliga följder uppstått på grund av ett agerande av läkaren som enkelt hade kunnat undvikas.   Inte bara risken vid handlande utan även risken vid underlåtenhet att handla och valet mellan olika behandlingsmetoder måste avvägas.

Det är väl känt att medicinsk personal som försökt göra sitt bästa i pressade situationer berörs illa av att nagelfaras i minsta detalj och läkarkåren kan uppvisa solidaritet med varandra när de uttalar sig i ansvarsfrågor. Icke desto mindre ställs ett krav på skydd för patienternas rättigheter vilket inte medger någon eftergift i culpabedömningen. Förhållandet mellan skadeståndsrättslig bedömning och straffrättslig bedömning kan också komma att vägas in.

Patientförsäkring och patientskadelag

En patientförsäkring infördes i Sverige år 1975. Före denna tillämpades i Sverige samma principer som för andra personskador. Skadestånd för patientskador utgick före år 1975 endast i ett fåtal fall per år och det var sällsynt att talan vid domstol hade framgång.  Före 1975 ansågs vållande till skada styrkt endast i undantagsfall.

PSL – Patientskadelagen som trädde i kraft 1 januari 1997 innehåller regler om patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en patientförsäkring.   Det bör noteras att ersättning enligt PSL kallas för patientskadeersättning och inte för skadestånd. Påminner i detta avseende om regleringen i Trafikskadelagen (TSL).

Patientskadeersättningen enligt PSL är en så kallat no fault försäkring alltså försäkringsbelopp kan utbetalas utan process vid domstol som klarlägger skuldansvar. Detta gäller för Sverige. Internationellt sett föreligger ett motstånd mot no fault försäkring då det anses att ett skadeståndsansvar som bygger på culpa (bevisad skuld) anses medföra större rättvisa och bättre prevention.

Notera följande: Fortfarande gäller reglerna om skadeståndsansvar för vållande. Tillkomsten av PSL utgör inget hinder för en skadelidande att kräva skadestånd enligt allmänna principer (18 § PSL). I de flesta fall lönar det dock sig bättre att kräva patientskadeersättning än att driva talan om skadeståndsansvar vid domstol.

Patientskadeersättning

Patientförsäkringen som infördes år 1975 gjorde det lättare för fler som lidit skada i vården att få ersättning.

När Patientskadelagen (PSL) 1997 trädde i kraft blev patientskadeförsäkring obligatorisk. Ersättning ur försäkringen utgår endast för personskada 6 § ”Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient OM det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling” och beräknas enligt reglerna i Skadeståndslagen. Noteras bör att till skillnad från förhållandena i det äldre systemet omfattar PSL även skador av psykisk natur.

Rätten till patientskadeersättning bygger vare sig på en culpabedömning eller på några idéer om farlig verksamhet utan de skador som ger rätt till ersättning bestäms genom en detaljerad uppräkning av olika typer av skador som orsakats av:

1. undersökning, vård behandling

2. fel hos sjukvårdsutrustning

3. felaktig diagnostisering

4. överföring av smittämne

5. olycksfall under vård

6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter

Information och samtycke

Dessa frågor regleras ej i PSL.

Se 5 kap 1 § hälso-och sjukvårdslagen som ger allmänna regler om patienters rättigheter.