Region Västernorrland vägrar lämna ut relevanta handlingar

Thomas Jackson
Tis 2018-12-04, 12:22
Sara Sultan; b-o.lundberg@polisen.se; hans.viklund@rvn.se; magnus.lindblom@kaiding.se; kristina.martensson@rvn.se; Lena Karlsson; kristina.norden@rvn.se; matilda.jansson@sverigesradio.se+6 andra
5 bifogade filer (3 MB)
Ladda ned alla
Spara allt på OneDrive

Till Regionjurist Västernorrland

kopia förundersökningsledare vid Polisen Sollefteå m.fl.

Hej Sara,

tack för svar.

Du förstår säkert att de mejl du sände mig är för saken irrelevanta.

Jag kommer att processa om att få ut SAMTLIGA MAIL innehållande mitt namn. Det är av synnerligen stor vikt att Region Västernorrland offentliggör om RVN på minsta sätt har låtit mitt engagemang för att stoppa s.k. Mal-BP övergrepp på apatiska flyktingbarn har spelat roll i uppsägningen av mig.

JK ansåg mina tweets som icke rasistiska. OM ni icke klart förnekar att mitt apatiska barn engagemang spelat roll i er uppsägning av mig så tar jag för givet att den masshysteri som ägt rum i svensk media som skapat copycat övergrepp och skadat barn, vissa så svårt att de enligt information svultits till döds i Sverige, har påverkat RVN. Och just det vore ofattbart tragiskt för dels försvårar ni mitt visselblåsande, som är känt i stora delar av den vetenskapliga världen rörande MAL-BP övergrepp på barn. Och RVN ställer därigenom sig på förövarnas sida, och inte bara det, RVN hänsynslöst tar bort abrupt en duglig psykiater från svårt sjuka patienter.

F.ö. ber jag dig notera att tillsynen av domstolar görs via JO och JK.

Efter att ha drivit process mot Nordström/Danowski vid Västmanlands Läns Tingsrätt där domaren ej ens kan rättegångsbalken, det är nämligen TR:s uppgift att klargöra laga domstol, och överklagat att VL TR anhängiggjorde målet på felaktiga grunder upp till HD så är min bedömning att ärendet om relevant dokumentation om undertecknad liggande hos region VN kommer att hamna hos JO/JK. Jag har släkt som är advokater och hovrättsdomare, har själv läst juridik vid Stockholms Universitet för intresses skull, med godkända betyg, och kan garantera Dig att jag kan t.ex. LPT -juridik bättre än den genomsnittlige advokaten. För det krävs inte speciellt mycket.

Bilaga inscannade dokument:

1. JKs beslut att mina tweets ej var rasistiska.

2. Utbildningsministers brev – ett tack för mina ansträngningar att berätta om MAL-BP övergrepp och copycats trots journalisternas motstånd

3. Dokument från IVO där jag bad dem granska samtliga mina patienter i Sollefteå.

4. Brev från nuvarande justitieminister Morgan Johansson till mig.

5. Brev från Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund, Dnr: 71-10949/2005 till mig som formulerar, liksom jag gjort i alla år ”dessa mycket utsatta barn måste skyddas”.

Notera att forskningen idag tydligt talar för att dessa övergrepp pågår ENBART i Sverige och de som kan detta mycket specialiserade område inom medicinen som i USA går under beteckningen malingering by Proxy ”MAL-BP” (bara att googla) och i England ”Induced or fabricated illness in children” är helt på det klara med att apatiska barn epidemin i Sverige är just MAL-BP.

Det pågår nu en internutredning om forskningsförsummelse vid Karolinska Institutet, på mitt initiativ, avseende apatiska barn fenomenet. Detta email kommer att bifogas till den utredningen som exempel på vad forskningsförsummelse kan innebära för oss som arbetar kliniskt.

Jag kommer att f.ö. att driva enskilt åtal mot de chefer som deltagit i förtalet av mig som ej bara pågått internt utan varit ute i media. Såvida ej offentlig åklagare tar an sig saken.

Med vänlig hälsning

Dr Jackson

Från: Sara Sultan <sara.sultan@rvn.se>
Skickat: den 4 december 2018 10:29
Till: thomas.a.jackson@hotmail.com
Kopia: fb.diarium
Ämne: Dnr 18RS12196

Hej,

Bifogat finns de mejl som utgör allmänna handlingar. Mejlen avser dels den del av din begäran som gäller Nina Fållbäck Svenssons mejl som innehåller ditt namn samt de mejl som rör avslutandet av uppdraget.

Vänliga hälsningar

Sara Sultan

Regionjurist
Regionledningsförvaltningen
Region Västernorrland
072-208 92 44
sara.sultan@rvn.se

Justitiekanslern friar Dr Jackson i Sollefteå från rasism. SVT och Sollefteå Allehanda vinklar

Justitiekanslern granskade det Dr Jackson formulerat i sina offentliga fritids-tweets från egna datorn i syfte att vidga åsiktskorridoren i Sverige inför valet 9 september.  SVT/SR skarvade på tweetsen ordentligt.

Trots att Sveriges Radio 4 september 2018, alltså de som anmälan avsåg, grovt överdrivit innehållet i tweetsen, ryckta ur dess ironiska sammanhang, så skriver JK:

”Brottet hets mot folkgrupp innefattar att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Utredning i ärendet ger inte anledning att anta att hets mot folkgrupp eller annat tryck-eller yttrandefrihetsbrott har begåtts. Förundersökning skall därför inte inledas”.

Tillika bör noteras att tweetsen uppmärksammades internationellt i bl.a. i Breitbart.com med runt 20 miljoner läsare. Tidningen skrev tydligt att ingen rasism förekommit.   Dr Jackson hälsades av hundratals i kommentarsfälten välkommen att arbeta i England eller USA.

Polisen i Sollefteå har nu inlett förundersökning för att ta ställning till om tjänstefel förekommit hos Region Västernorrlands tjänstemän, när de sa upp mig med omedelbar verkan- mitt uppe i patientbehandlingar- som motiverar åtal.

Brottsbalken 20 kapitel:  ”Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång”.

Man kan frågas sig om de suicidala eller psykiskt svårt sjuka som uppskattade min vård upplevde/genomgick ”allvarligt förfång”. Jag tror uppriktigt det.

 

Jackson Care har konsultverksamhet avseende apatiska barn i Region Västernorrland

Enligt senaste forskningsrönen publicerad i Scientific American 2017 är den s.k. medicinska situationen som benämns malingering by proxy/tvångssimulering ett brott, alltså kriminell handling av vårdnadshavarna/andra vuxna gentemot barnen.

Det finns information att det idag återfinns apatiska barn i Region Västernorrland. Jackson Care erbjuder gratis konsultverksamhet av ideella skäl för att hjälpa BUP och regionens primärvård och barnavård med dessa traumatiserade svårt utsatta barn där vårdnadshavarna begår brott mot dem.

Dr Jacksons forskning har handlat om att varje s.k. apatiskt barn skall bedömas utifrån MAL-BP perspektivet.

Dr Jackson blev refererad till som medicinsk expert i SOU 2006:49 sida 26 om apatiska flyktingbarn och pekade mot dessa övergrepp. Karolinska Insitutets forskning rör sig sakta men säkert mot samma diagnos.

Om vi i Jackson Care/Solidaritas Läkartjänster bedömer att diagnoskriterierna för en MAL-BP situation för barnet är uppfyllda kommer vi naturligtvis omedelbart informera lokal socialförvaltning om detta för att medicinskt tydligt tillstyrka att barnet omedelbart måste omhändertagas. Vi kommer att göra detta enbart under polisbeskydd eftersom grov organiserad traficking-kriminalitet är inblandad där vi räknar med att, som tidigare, bli utsatta för hot.

Läs:

Apatiska Barn