Region Västernorrland vägrar lämna ut relevanta handlingar

Thomas Jackson
Tis 2018-12-04, 12:22
Sara Sultan; b-o.lundberg@polisen.se; hans.viklund@rvn.se; magnus.lindblom@kaiding.se; kristina.martensson@rvn.se; Lena Karlsson; kristina.norden@rvn.se; matilda.jansson@sverigesradio.se+6 andra
5 bifogade filer (3 MB)
Ladda ned alla
Spara allt på OneDrive

Till Regionjurist Västernorrland

kopia förundersökningsledare vid Polisen Sollefteå m.fl.

Hej Sara,

tack för svar.

Du förstår säkert att de mejl du sände mig är för saken irrelevanta.

Jag kommer att processa om att få ut SAMTLIGA MAIL innehållande mitt namn. Det är av synnerligen stor vikt att Region Västernorrland offentliggör om RVN på minsta sätt har låtit mitt engagemang för att stoppa s.k. Mal-BP övergrepp på apatiska flyktingbarn har spelat roll i uppsägningen av mig.

JK ansåg mina tweets som icke rasistiska. OM ni icke klart förnekar att mitt apatiska barn engagemang spelat roll i er uppsägning av mig så tar jag för givet att den masshysteri som ägt rum i svensk media som skapat copycat övergrepp och skadat barn, vissa så svårt att de enligt information svultits till döds i Sverige, har påverkat RVN. Och just det vore ofattbart tragiskt för dels försvårar ni mitt visselblåsande, som är känt i stora delar av den vetenskapliga världen rörande MAL-BP övergrepp på barn. Och RVN ställer därigenom sig på förövarnas sida, och inte bara det, RVN hänsynslöst tar bort abrupt en duglig psykiater från svårt sjuka patienter.

F.ö. ber jag dig notera att tillsynen av domstolar görs via JO och JK.

Efter att ha drivit process mot Nordström/Danowski vid Västmanlands Läns Tingsrätt där domaren ej ens kan rättegångsbalken, det är nämligen TR:s uppgift att klargöra laga domstol, och överklagat att VL TR anhängiggjorde målet på felaktiga grunder upp till HD så är min bedömning att ärendet om relevant dokumentation om undertecknad liggande hos region VN kommer att hamna hos JO/JK. Jag har släkt som är advokater och hovrättsdomare, har själv läst juridik vid Stockholms Universitet för intresses skull, med godkända betyg, och kan garantera Dig att jag kan t.ex. LPT -juridik bättre än den genomsnittlige advokaten. För det krävs inte speciellt mycket.

Bilaga inscannade dokument:

1. JKs beslut att mina tweets ej var rasistiska.

2. Utbildningsministers brev – ett tack för mina ansträngningar att berätta om MAL-BP övergrepp och copycats trots journalisternas motstånd

3. Dokument från IVO där jag bad dem granska samtliga mina patienter i Sollefteå.

4. Brev från nuvarande justitieminister Morgan Johansson till mig.

5. Brev från Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund, Dnr: 71-10949/2005 till mig som formulerar, liksom jag gjort i alla år ”dessa mycket utsatta barn måste skyddas”.

Notera att forskningen idag tydligt talar för att dessa övergrepp pågår ENBART i Sverige och de som kan detta mycket specialiserade område inom medicinen som i USA går under beteckningen malingering by Proxy ”MAL-BP” (bara att googla) och i England ”Induced or fabricated illness in children” är helt på det klara med att apatiska barn epidemin i Sverige är just MAL-BP.

Det pågår nu en internutredning om forskningsförsummelse vid Karolinska Institutet, på mitt initiativ, avseende apatiska barn fenomenet. Detta email kommer att bifogas till den utredningen som exempel på vad forskningsförsummelse kan innebära för oss som arbetar kliniskt.

Jag kommer att f.ö. att driva enskilt åtal mot de chefer som deltagit i förtalet av mig som ej bara pågått internt utan varit ute i media. Såvida ej offentlig åklagare tar an sig saken.

Med vänlig hälsning

Dr Jackson

Från: Sara Sultan <sara.sultan@rvn.se>
Skickat: den 4 december 2018 10:29
Till: thomas.a.jackson@hotmail.com
Kopia: fb.diarium
Ämne: Dnr 18RS12196

Hej,

Bifogat finns de mejl som utgör allmänna handlingar. Mejlen avser dels den del av din begäran som gäller Nina Fållbäck Svenssons mejl som innehåller ditt namn samt de mejl som rör avslutandet av uppdraget.

Vänliga hälsningar

Sara Sultan

Regionjurist
Regionledningsförvaltningen
Region Västernorrland
072-208 92 44
sara.sultan@rvn.se

Justitiekanslern friar Dr Jackson i Sollefteå från rasism. SVT och Sollefteå Allehanda vinklar

Justitiekanslern granskade det Dr Jackson formulerat i sina offentliga fritids-tweets från egna datorn i syfte att vidga åsiktskorridoren i Sverige inför valet 9 september.  SVT/SR skarvade på tweetsen ordentligt.

Trots att Sveriges Radio 4 september 2018, alltså de som anmälan avsåg, grovt överdrivit innehållet i tweetsen, ryckta ur dess ironiska sammanhang, så skriver JK:

”Brottet hets mot folkgrupp innefattar att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Utredning i ärendet ger inte anledning att anta att hets mot folkgrupp eller annat tryck-eller yttrandefrihetsbrott har begåtts. Förundersökning skall därför inte inledas”.

Tillika bör noteras att tweetsen uppmärksammades internationellt i bl.a. i Breitbart.com med runt 20 miljoner läsare. Tidningen skrev tydligt att ingen rasism förekommit.   Dr Jackson hälsades av hundratals i kommentarsfälten välkommen att arbeta i England eller USA.

Polisen i Sollefteå har nu inlett förundersökning för att ta ställning till om tjänstefel förekommit hos Region Västernorrlands tjänstemän, när de sa upp mig med omedelbar verkan- mitt uppe i patientbehandlingar- som motiverar åtal.

Brottsbalken 20 kapitel:  ”Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång”.

Man kan frågas sig om de suicidala eller psykiskt svårt sjuka som uppskattade min vård upplevde/genomgick ”allvarligt förfång”. Jag tror uppriktigt det.

 

Jackson Care har konsultverksamhet avseende apatiska barn i Region Västernorrland

Enligt senaste forskningsrönen publicerad i Scientific American 2017 är den s.k. medicinska situationen som benämns malingering by proxy/tvångssimulering ett brott, alltså kriminell handling av vårdnadshavarna/andra vuxna gentemot barnen.

Det finns information att det idag återfinns apatiska barn i Region Västernorrland. Jackson Care erbjuder gratis konsultverksamhet av ideella skäl för att hjälpa BUP och regionens primärvård och barnavård med dessa traumatiserade svårt utsatta barn där vårdnadshavarna begår brott mot dem.

Dr Jacksons forskning har handlat om att varje s.k. apatiskt barn skall bedömas utifrån MAL-BP perspektivet.

Dr Jackson blev refererad till som medicinsk expert i SOU 2006:49 sida 26 om apatiska flyktingbarn och pekade mot dessa övergrepp. Karolinska Insitutets forskning rör sig sakta men säkert mot samma diagnos.

Om vi i Jackson Care/Solidaritas Läkartjänster bedömer att diagnoskriterierna för en MAL-BP situation för barnet är uppfyllda kommer vi naturligtvis omedelbart informera lokal socialförvaltning om detta för att medicinskt tydligt tillstyrka att barnet omedelbart måste omhändertagas. Vi kommer att göra detta enbart under polisbeskydd eftersom grov organiserad traficking-kriminalitet är inblandad där vi räknar med att, som tidigare, bli utsatta för hot.

Läs:

Apatiska Barn

 

Brev till ledande svenska psykiatriker om att Karolinska Institutets forskning om apatiska barn polisanmäls

Thomas Jackson
Sön 2018-12-02, 09:46

Till: lars.farde@ki.se; lars.joelsson@vgregion.se

Kopia: tobias.svensson@nyatider.nu; Vávra Suk; anna.k.bartas@gmail.com; ove.andersson@slf.se; ordforande@slf.se; matilda.jansson@sverigesradio.se; susanne.helsing@sverigesradio.se; berit.rekaa@nrk.no; hanna.stjarne@svt.se; Hanna Thorsen; nils.hanson@svt.se; nilsoy@online.no; jan.josefsson@svt.se; jan.helin@svt.se; jan.ostergren@lakartidningen.se; jan sjunnesson; jan.svedlund@neuro.gu.se; redaktionen@tt.se; redaktionen@newsvoice.se; redaktion@samtiden.nu; redaktion@friatider.se; tipsa@aftonbladet.se; tipsa@samnytt.se; tips@nyadagbladet.se; info@nrk.no; information@forvaltningsstiftelsen.se; info@katerinamagasin.se; ingridcarlqvist@gmail.com; info@alternativforsverige.se; monica.johansson@dll.se; anna.dahlberg@expressen.se; anna.basen@expressen.se; anna.benker@sr.se; Anders Östlund; anckar@bredband.net; sara.stendahl@law.gu.se; Olav Bengtsson; peter.wolodarski@dn.se; peter.santesson@kvartal.se; petter.forslund@svd.se; petter.borna@skane.se; henry.ascher@socmed.gu.se; anders.hjern@chess.su.se; kjellasplund1@gmail.com; Karl-Olov Arnstberg; gunnar.sandelin@gmail.com; Maria Celander; martin.saxlind@nordfront.se; thomas.osterberg@dagen.se; eva.wiberg@gu.se; eva.beckman@svt.se

 

Hemlig kopia: representant utländskt universitet

Till:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Lars Farde prof vid Karolinska Institutet, tidigare prefekt neurovetenskapliga institutionen Karolinska Institutet med ansvar för bl.a. BUP med dess forskning på apatiska barn                                                                                                                                                                                                                                Lars Joelsson tidigare ordf för Svensk Barnpsykiatrisk Förening.

Kopia: Diverse journalister, brevet läggs upp på mina bloggar som har cirka 2000 besökare/dag.

Detta brev bifogas en polisanmälan som nästa vecka görs mot Karolinska Institutets ledning.

Notera att detta mail och samtliga andra mail Ni och journalister, Karolinska Institutet, m.fl. erhållit under åren 2006-2018 planeras att arkiveras med hjälp av ett välkänt utländskt universitet som bedömer det av intresse för framtida forskning om världens största epidemi av resignerade barn att ta del av mina mail. De har redan erhållit bifogat brev september 2017 där jag omnämner Er bägge, en representant för universitetet uttrycker stor förvåning att likheterna mellan symtomen beskrivna av USA-forskarna år 1996 och av Joelsson 20 år senare icke uppskattas och de får hemlig kopia på detta mail.

 

Hej,

vet Ni något om Svensk Psykiatrisk Förenings styrelsemedlem/ordförande/valberedningsledamot 2006-2018 Liselott Risö Bergerlinds förhållande till Gellert Tamas?

Att Liselott Risö Bergerlind haft som nära allierad, sedan mars 2006 då hon blev invald i styrelsen för SPF Svensk Psykiatrisk Förening, professor Lars Fardes sambo psykiater Tove Gunnarsson är känt. Risö Bergerlind har många år i styrelsen för SPF, har tidigare varit vice ordförande och ordförande i SPF, nu i valberedningen. Hon väljer in personer i styrelsen som medverkat i assistansfusk för 20-30 miljoner kronor. Personer jag kritiserat när jag jobbat med dem.

Svensk Vuxen Psykiatrisk Förening fullständigt stinker idag och dess tystnad om övergrepp på apatiska barn torde vara en av orsakerna till att övergreppen fortsätter eftersom speciallitteraturen anger att barnläkare i stort sett aldrig medger att övergreppen sker. Lätt att förstå eftersom de dras in i att vara del i övergreppen. Detta ställer större krav på vuxenpsykiatriker att ta sitt ansvar för att till allmänheten föra ut medicinsk kunskap.

Det är därför ingen tillfällighet att det var tre vuxenpsykiatriker, Eriksson, Bendz och undertecknad Jackson, som december 2005 gick ut i Svenska Dagbladet och påpekade att apatiska barn for illa.

Som ni kanske vet anmälde jag Liselott Risö Bergerlind 1999 i Borås för grov inkompetens och dåliga vårdrutiner, till Socialstyrelsen. Hon fick kritik.
Vad ni sannolikt ej vet är att hon gjorde en del för att mörklägga, få mig tyst och återta mina anklagelser, innan utredningen började. Att hon försökte skrämma undertecknad dr Jackson till tystnad, jag är dokumenterad erkänd visselblåsare inom psykiatrin, är notabelt.

Socialstyrelsen gjorde en pilotstudie som pekade på brister och gjorde sannolikt den största tillsyn som gjorts i Sverige. Hon fattade inte själv hur dåligt läget var, men sitta i all sin okunnighet som ordförande för Svensk Psykiatrisk Förening några år senare kunde hon, vilket säger mycket om dålig självinsikt, låg kunskap och integritet hos svenska psykiater-kåren. Rekvirera gärna Socialstyrelsens utredning om saken.

När Risö började vid Borås psyk.klinik var hon tämligen impopulär, hon kom från habiliteringen, 7 överläkarkollegor slutade i protest. Risö Bergerlind fick genomlida ett års utredning, som nämnts sannolikt den största som gjorts av Socialstyrelsen, hon fick tydlig kritik, alltför snäll (men Socialstyrelsen är ju för snäll och slapp i tillsynen) enligt mig, men hon tog sedan, kvinnlig psykopat som hon är, åt sig äran av att ha fått medel till en studierektor, som hon alltså tack vare mig blev mer eller mindre tvingad av Socialstyrelsen att anställa.

Liselott inte bara ljög om mig i sina svar till Socialstyrelsen, lätt att visa. Mina två anmälningar är sakliga och begrundade – ej alls personinriktade. Hennes svar till Socialstyrelsen om mig är enbart personkritik. Hon tar heder och ära av mig och framställer mig i stort sett som en psykiskt sjuk slarvig splittrad person. Hennes negativa skildring av mig finner sin like i Gellert Tamas skildring av mig.
Och då Risö Bergelind och Gellert Tamas träffats flera gånger är det rimligt fråga sig huruvida Risö-Bergerlind som förtroendevald för SPF blandat in personliga åsikter om undertecknad, sin antagonist, när hon som representant för SPF diskuterat apatiska barn med Gellert Tamas som fick i stort sett ensamrätt av svensk journalistkår att vara ”expert” på apatiska barn.

Men så hanteras ju visselblåsare av makten – ”Shoot the Messenger”. Det torde vara ytterst intressant att höra om Lise Lott Risö Bergerlind som blev invald i styrelsen för SPF mars 2006, två månader efter min banbrytande artikel om MAL-BP publicerades i Dagens Medicin 18 januari 2006, hade kontakt med Gellert Tamas eller Lars Joelsson eller annan barnpsykiater perioden december 2005- augusti 2006, eller innan, eftersom Gellert Tamas/SVT desavouerade en väl genomförd Statlig Utredning 2006:49 med undertecknad som centralperson. Jag skall be åklagare höra Risö-Bergerlind/Lars Joelsson om detta.

Notera. När jag visselblåser 2006 om apatiska barn sitter Risö Bergerlind i styrelsen för SPF. Vi vet också att hon har haft diskussioner med Gellert Tamas och talat offentligt t.ex. i gruppsamtal om apatiska barn som representant för Svensk Psykiatrisk Förening med Gellert Tamas onsdag 7 juli år 2010 i Almedalen och uppvisat samma diagnostiska okunnighet i saken som hon uppvisade avseende psykofarmakologi när jag anmälde henne 1999. Socialstyrelsen tackade mig då att jag reagerade.

Tove Gunnarsson/Lars Farde och Liselott Risö-Bergerlind styrde debatten i SPF:s tidskrift år 2006-2018 om apatiska barn och uppvisar en häpnadsväckande okunnighet då de icke ens förstått att apatiska barnen ej simulerar, utan de är enligt internationella experter utsatta för ett tvång/ett övergrepp och är försatta i en s.k. MAL-BP situation som undertecknad beskrev i Statens Offentliga Utredning 2006:49 sida 26.

Lars Farde har i mail till mig uttryckt att han, trots att han är professor i psykiatri, inte har någon som helst kunskap om apatiska barn. Det är ett anmärkningsvärt uttalande och talar entydigt för att han ej vill veta. Och detta talar för att något för SPF och Karolinska Institutet ytterst obehagligt kan vara på väg att uppdagas. Nämlig klantig forskning, personliga intriger och massmedial förvirring har orsakat något som kan vara en av världens största medicinska skandaler: 1000-tals flyktingbarn försätts i en MAL-BP situation som traumatiserar dem svårt under årslånga perioder i väntan på asyl.

Varför har ej MAL-BP situationen beskrivits i SPF:s publikationer. Är det för att det var just Dr Jackson som löste problemet med de apatiska barnen genom att påpeka de grova övergrepp barnen utsätts för i MAL-BP situationen? Dr Jackson, en läkare som Risö- Bergerlind djupt ogillar och varit i svår konflikt med? Vill hon hämnas på Jackson och använder sin position som den mäktigaste kvinnan i svensk psykiatri för att med medias hjälp instigera mot Jackson? Är det ren okunskap från Tove Gunnarsson eller är det dennas sambo professor Lars Farde som vill dölja att den institution han var högste chef i fallerat i forskning om apatiska barn? Och skulle riskera hans omtalade karriär utanför Karolinska Institutet?

Karolinska Institutet inleder nu en granskning av sin forskning om apatiska barn. Jag har diarienumret. Då malingering by proxy numer rubriceras som brott mot barn (se Scientific American 2017) och det enligt Aftonbladet september 2018 är hundratals barn som nu är apatiska i Sverige, som enligt SOU 2006:49 kan vara barn i malingering by proxy situation, i Sverige som enda land i världen, så kan jag pga detta förmodade pågående brott, och att KI ej hört av sig, ej vänta längre med att polisanmäla centrala personer i ledningen för Karolinska Institutet. Det sker kommande vecka och omfattar bl.a. de som är omnämnda i bifogat brev. *Se nedan

med vänlig hälsning

Thomas GA Jackson 070-5093176
Professor och ordförande European College of Psychiatry, Leeds, UK.
Director Evidence Based Medicine LTD, Leeds, UK
Postboks 148
2241 Magnor
NORGE

*Nedan: Brev till ledningen för Karolinska Institutet september 2017 vilket ej fick något svar vilket mycket förvånar representanten för det utländska universitetet.

Till: Ordförande Mikael Odenberg, Karolinska Institutet, Rektor Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutet, Prof. Lars Farde, pykiatriska kliniken, Karolinska Institutet

Hej!

Jag vill bara meddela att undertecknads bedömning är att medioker forskning vid Karolinska Institutet tillika en medioker ledning har orsakat en av världens största medicinska skandaler nämligen nedtystandet av s.k. malingering by proxy övergrepp på s.k. apatiska flyktingbarn. Vi har en situation där kanske upp till tiotusen flyktingbarn har blivit torterade genom att tvingas till sondmatning, mutism, sängläge perioden 2002-2017 och övergreppen pågår fortfarande.

Jag har meddelat Ole Petter Ottersen om detta i ett personligt brev våren 2017. Han har icke svarat. Det kan förklaras med att även han politiserar saken.
Jag skriver detta till er för att jag anser Ni bör kontakta mig och diskutera malingering by proxy mekanismer och vad Karolinska Institutet bör göra för att nu omedelbart korrigera er tidigare forskning och hållning.

Undertecknad kommer att ta strid med Karolinska Institutet och jag tror det kan sluta med att KI:s uppgift i rollen att selektera Nobel pristagare än en gång kan ifrågasättas. Ty KI:s roll i apatiska barn tragedin torde icke vara mindre än i Macchiarini-affären. Jag beklagar seriösa forskare vid KI.

Och. Låt mig för att illustrera svensk läkarkårs politiska styrning i frågan påpeka:

1. Första gången termen malingering by proxy användes inom medicinsk litteratur var juni 1996 i en artikel av Cassar et al vid YALE-universitetet. De påpekar i Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry sida 701 att barnen som utsättes för malingering by proxy, numer kallat MAL-BP efter den första review artikeln av Prof Feldman USA et al, riskerar att få problem ”particularly in the areas of self-image, self-esteem, and peer relations”

2. I tidskriften allmänmedicin nr 2, 2016, sida 11 diskuterar ordförande för Svensk Barn –och Ungdomspsykiatrisk Förening Lars Joelsson, praktiserande barnpsykiater, att han träffat två ungdomar som han sju år tidigare hade behandlat som ”apatiska barn”. Han noterar vid denna förnyade kontakt att dessa två barn. Ungdom 1 ”hade svårt att umgås med de andra klasskamraterna då hon kände sig annorlunda”. Ungdom 2 ”Vid hembesök var hon fortfarande reserverad men alla fick en bättre kontakt med henne.”

I ett land med en normalt fungerande läkarkår och normal journalistik hade denna min iakttagelse av symtomkongruens mellan artikeln i USA juni 1996 och i Sverige nr 2 av AllmänMedicin 20 år 2016 väckt reflektion och vetenskapligt intresse. Någon seriös läkare eller vetenskapsjournalist hade säkert sagt ”Dr Jackson, det stämmer ju väl med vad Du sa i den statliga utredning år 2006 att Group malingering by proxy kan vara det som förklarar denna märkliga och tragiska epidemi i Sverige.”

3. Men i frågan om de apatiska flyktingbarnen är Sverige icke normalt. Jag skrev till Lars Joelsson, ordförande i Svenska BUP och trots att mitt påpekande om symtom-kongruensen så skriver inte Lars Joelsson ”Tack Thomas, det var intressant …” utan istället kritiserar han mig.

Vi har idag en mängd bevis och internationella experter bl.a. prof Feldman, USA, världens kanske främste expert på MAL-BP (googla för intervju Swedens apathetic children problems ) och professor Bryan Lask UK en av världens mest ansedda på barndepressioner (se brev till mig i boken Copycatbarnen utgiven 2009, Recito Förlag) och flera andra som är helt övertygade om att de s.k. apatiska barn epidemin i Sverige är inget annat än svåra MAL-BP övergrepp vilket KI förnekar.

Undertecknad har tillika explicit fått stöd från både General Medical Council i Storbritannien och British Medical Assocations Ethical Committee.

Svenska Socialstyrelsen har dessutom gett mig stöd och skriver att orsaken till epidemin är okänd och kan alltså vara det fruktansvärda övergreppet MAL-BP. Vilket alltså internationella experter är övertygade om att det är.

Men övergreppen fortsätter i Sverige på grund av att Karolinska institutets forskning sagt att övergreppen beror på traumatiska upplevelser i barnens hemland och förnekar att vuxna asylsökande/traffickers misshandlar med induced illness.

Jag har f.ö. en mängd andra evidences som mycket tydligt talar för att barnen användes som mänskliga sköldar mot utvisningsbeslut eller som torpeder för att få asyl.

Tack och lov är jag en erfaren psykiater och haft en mängd patienter under årens lopp i tre olika länder som lidit av vanföreställningssyndrom. Jag kan bara säga till er att det kan föreligga komponenter av kollektivt vanföreställningssyndrom hos Karolinska institutet för maken till medioker vetenskaplig hållning som präglat Karolinska Institutet i denna fråga får man leta efter.

Ni saknar totalt sanningspatos och vetenskaplig hållning i denna sak.

Jag sände mer än ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till förre rektorn på Karolinska Institutet Anders Hamsten om de evidences i saken som Karolinska Institutet mörklägger.

Han återsände icke ens mottagningsbeviset. Jag ber Mikael Odenberg se över KI:s korrespondens med mig, till slut fick jag ett svar från KI:s s .k. chefsjurist, oartigt, avvisande, nonchalent. Googla ”Only in Sweden? But Why?” så finner ni en artikel.

Tragedin KI genom medioker forskning skapat för barnen söker sin like i medicinens historia. Viss information kan tyda på att barn sondsvultits till döds i väntan på asyl. På grund av KI.

Magnor 2017-09-12

Thomas Jackson Tf professor European College of Psychiatry LTD

Postboks 148
2241 Magnor, NORGE

för kontakt smsa 070-5093176 eller 0047-98189351

PS. Detta brev lägges ut på internet och användes som bevis om försumlighet/passivitet från Karolinska Institutet vid rättegången Jackson./.Helin. Notera att Ni alla tre är mycket välkomna att åhöra rättegången. Rättegången som påbörjas 22 september kl 9.00 vid Stockholms Tingsrätt mål T-15812-16 där Jackson stämmer Jan Helin Aftonbladet för grovt förtal i en artikel där KI:s expert Per Anders Rydelius användes mot mig.DS.